GDPR

Privacyverklaring

Algemeen

De Koninklijke Vrijschutters Geraardsbergen vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Koninklijke Vrijschutters Geraardsbergen vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

 

Als De Koninklijke Vrijschutters Geraardsbergen vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

De Koninklijke Vrijschutters Geraardsbergen vzw
Zetel: Weverijstraat 26 te 9500 Geraardsbergen
Emailadres: privacy@vrijschutters.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door De Koninklijke Vrijschutters Geraardsbergen vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden : DE KONINKLIJKE VRIJSCHUTTERS GERAARDSBERGEN vzw Weverijstraat 26 9500 Geraardsbergen – 054/41.83.54 Gesticht in 1948 Lidnummer VSK dirco doelschieten : 106 Lidnummer VSK dirco kleischieten : 839 Schietstand categorie B Erkenningsnummer: 13/4/2011/0017 Ondernemingsnummer: 0450.106.526

Secretariaat: Anna-Maria Meerpoel – GSM. 0475/92.95.71 – e-mail: secretaris@vrijschutters.be Gelieve alle briefwisseling te sturen naar : Weverijstraat 26 – 9500 Geraardsbergen (t.a.v. de voorzitter Geert Deprez) e-mailadres : info@vrijschutters.be e-mailadres voorzitter : voorzitter@vrijschutters.be Bezoek onze website : www.vrijschutters.be

 

om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van De Koninklijke Vrijschutters Geraardsbergen vzw (uitvoering overeenkomst)

Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer, rijksregisternummer

Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

Vlaamse SchietsportKoepel

Sportdienst Geraardsbergen

Diverse verzekeringen

Provinciale Vrijwilligersverzekering

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …;

het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. DE KONINKLIJKE VRIJSCHUTTERS GERAARDSBERGEN vzw Weverijstraat 26 9500 Geraardsbergen – 054/41.83.54 Gesticht in 1948 Lidnummer VSK dirco doelschieten : 106 Lidnummer VSK dirco kleischieten : 839 Schietstand categorie B Erkenningsnummer: 13/4/2011/0017 Ondernemingsnummer: 0450.106.526

Secretariaat: Anna-Maria Meerpoel – GSM. 0475/92.95.71 – e-mail: secretaris@vrijschutters.be Gelieve alle briefwisseling te sturen naar : Weverijstraat 26 – 9500 Geraardsbergen (t.a.v. de voorzitter Geert Deprez) e-mailadres : info@vrijschutters.be e-mailadres voorzitter : voorzitter@vrijschutters.be Bezoek onze website : www.vrijschutters.be

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Koninklijke Vrijschutters Geraardsbergen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De Koninklijke Vrijschutters Geraardsbergen vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na het laatste gebruik, dit omdat de gegevens wettelijk 10 jaar moeten bijgehouden worden.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

Alle personen die namens De Koninklijke Vrijschutters Geraardsbergen vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Papieren documenten met persoonsgegevens worden bewaard in slotvaste kasten.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. DE KONINKLIJKE VRIJSCHUTTERS GERAARDSBERGEN vzw Weverijstraat 26 9500 Geraardsbergen – 054/41.83.54 Gesticht in 1948 Lidnummer VSK dirco doelschieten : 106 Lidnummer VSK dirco kleischieten : 839 Schietstand categorie B Erkenningsnummer: 13/4/2011/0017 Ondernemingsnummer: 0450.106.526

Secretariaat: Anna-Maria Meerpoel – GSM. 0475/92.95.71 – e-mail: secretaris@vrijschutters.be Gelieve alle briefwisseling te sturen naar : Weverijstraat 26 – 9500 Geraardsbergen (t.a.v. de voorzitter Geert Deprez) e-mailadres : info@vrijschutters.be e-mailadres voorzitter : voorzitter@vrijschutters.be Bezoek onze website : www.vrijschutters.be

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring

De Koninklijke Vrijschutters Geraardsbergen vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

De laatste wijziging gebeurde op 22 mei 2018